Affaldshåndtering - lejernes ansvar

Vi oplever desværre i stigende grad, at der henstilles affald og storskrald på ejendommens fællesarealer. Da det er i alles interesse, at holde ejendommen pæn og ryddet, har vi lavet denne vejledning i, hvordan dit affald skal sorteres og bortskaffes:
 
Køkkenaffald kommes i poser der kan lukkes forsvarligt og smides i ejendommens dagrenovationscontainer.
 
Pap- og papiraffald må ikke smides i dagrenovationscontaineren, men skal i stedet komprimeres og smides i ejendommens papircontainer. Hvis der ikke er papircontainer på ejendommen, skal pap- og papiraffald køres på forbrændingen.
 
Flasker o.a. glasaffald smides i glascontainerne der er opstillet rundt omkring i byen
 
Møbler, elektronik, større partier papaffald og andet storskrald, skal køres på genbrugspladen eller sættes ud til storskrald, jf. Aalborg Kommunes ”bestillerordning” (http://aalborgforsyning.dk/renovation/borger/af-med-affaldet/bestillerordning.aspx). Hvis du anvender Kommunens ”bestillerordning”, må storskraldet først sættes ud den dag det bliver afhentet – indtil da, skal det opbevares i dit lejemål.